外销中成药 Export Sales Chinese Patent Drug

浓缩丸(Concentrated pill)片剂(Tablets)胶囊剂(Capsules)颗粒剂(Granules)
内科肾系 Internal Medicines For the kidney
ltem no. English Name Pin Yin Name 中文名称
TL001 Nourish Yin Liu Wei Di Huang Wan 六味地黄丸
TL002 Kidney Qi Jin Kui Shen Qi Wan 金匮肾气丸
TL003 Yin Deficiency with Heat Zhi Bo Di Huang Wan 知柏地黄丸
TL004 Eye Bright Nourish Liver Qi Ju Di Huang Wan 杞菊地黄丸
TL005 Rehmannia Eye Bright Ming Mu Di Huang Wan 明目地黄丸
TL006 Ear Ringing is Friend Er Long Zuo Ci Wan 耳聋左慈丸
TL007 Lung/Kidney Yin Tonic Mai Wei Di Huang Wan 麦味地黄丸
TL008 Right Side Yang Tonic You Gui Wan 右归丸
TL009 Left Side Yin Tonic Zuo Gui Wan 左归丸
TL010 Cistanche Kidney Tonic Cong Rong Bu Shen Wan 苁蓉补肾丸
TL011 Tonify Kidney Lock Essence Jin Suo Gu Jing Wan 金锁固精丸
TL012 Fo Ti Hair Tonic Shou Wu Wan 首乌丸复方
TL013 Sedate Liver Yang & Nourish Yin Jiang Ya Wan 降压丸
TL014 Bei Xie Fen Qing Yin Bei Xie Fen Qing Yin 萆解分清饮
TL015 Xiao Jian Zhong Tang Xiao Jian Zhong Tang 小建中湯
TL016 BaJi Yin Yang Tang BaJi Yin Yang Tang 巴戟陰陽湯
TL017 Youth Returning Huan Shao Wan 还少丸
TL018 Kidney Yang & Jing Tonic Er Xian Wan 二仙丸
TL019 WuZi Yan Zong Wan WuZi Yan Zong Wan 五子衍宗丸
TL020 Zhen Wu Tang Zhen Wu Tang
真武湯
内科肺系 Internal Medicines For the Lung
TL021 Clear Dampness &Transform Phlegm Qing Qi Hua Tan Wan 清气化痰丸
TL022 Lily Bulb to Preserve the Metal Bai He Gu Jin Wan 百合固金丸
TL023 Phlegm/Dampness Relief Er Chen Wan 二陈丸
TL024 Calm & Smooth Breath Ding Chuan Wan 定喘丸
TL025 Calm Rebellious Lung Qi Su Zi Jiang Qi Wan 苏子降气丸
TL026 Lung Dryness Supplement Qing Zao Jiu Fei Wan 清燥救肺丸
TL027 Transform Phlegm/Cough Ning Suo Wan 宁嗽丸
TL028 Ke Chuan Wan Ke Chuan Wan 咳喘丸
TL029 Mai Men Dong Tang Mai Men Dong Tang 麥鬥冬湯
TL030 Jie Geng Wan Jie Geng Wan 桔梗丸
TL031 Oi Guan Yan Wan Oi Guan Yan Wan 氣管炎丸
TL032 Yang Yin Qing Fei Wan Yang Yin Qing Fei Wan 養陰清肺丸
TL033 Zhi Sou San Zhi Sou San 止嗽散
TL034 Xie Fei San Xie Fei San 瀉肺散
TL035 Shi Xiao San Shi Xiao San 失笑散
TL036 Clear Wind Heat Sang Ju Yin Wan 桑菊饮丸
TL037 Ma Xing Zhi Ke Pian Ma Xing Zhi Ke Pian 麻杏止咳片
TL038 Zhi Ke Pi Pagranule Zhi Ke Pi Pagranule 止咳枇杷顆粒
TL039 Oin Hou Yan granule Oin Hou Yan granule 清喉咽顆粒
TL040 Agastache Qi Correcting Huo Xiang Zheng Qi Wan 藿香正气丸
TL041 Exterior/Interior Harmonizer Xiao Chai Hu Tang Wan 小柴胡汤丸
TL042 Nasal Congestion with Wind Cold Xin Yi San Wan 辛夷散丸
TL043 Wind/Cold Head Relief Chuang Xiong Cha Tiao Wan 川芎茶调丸
TL044 Qing Fei Tang Qing Fei Tang 清肺汤
TL045 Honeysuckle Detox Yin Qiao Wan 银翘丸
TL046 Sang Ju Gan Mao granule Sang Ju Gan Mao granule 桑菊感冒顆粒
内科心系 Internal Medcines For the Heart
TL047 Anshen Bu Xin Wan Anshen Bu Xin Wan 安神補心丸
TL048 Heaven King is Gift For The Heart Tian Wang Bu Xin Wan 天王补心丸
TL049 Heart Yin & Shen Tonic Bai Zi Zi Xin Wan 柏子滋心丸
TL050 Generate The Pulse Sheng Mai San 生脉散
TL051 Meridian Circulation Huo Xue Tong Mai Wan 活血通脉丸
TL052 Chest Stagnation Dan Shen Yin Wan 丹参饮丸
TL053 Heart/Spirit Calm Gan Mai Da Zao Wan 甘麦大枣丸
TL054 Zao Ren Yang Xin Wan Zao Ren Yang Xin Wan 棗仁養心丸
内科脾胃系 Internal Medicines For the Splen and the Stomacn
TL055 Sooth Stomach & Digestion Xiang Sha Yang Wei Wan 香砂养胃丸
TL056 Phlegm/Dampness Relief With Raising Qi Xiang Sha Liu Jun Wan 香砂六君丸
TL057 Preserve Harmony Bao He Wan 保和丸
TL058 Spleen Digest Aid Jian Pi Wan 健脾丸
TL059 Zi Sheng Wan Zi Sheng Wan 资生丸
TL060 Fu Zi Li Zhong Wan Fu Zi Li Zhong Wan 附子理中丸
TL061 Absorption & Digestion Shen Ling Bai Zhu San 参苓白朮散
TL062 Spleen & Heart Harmony Gui Pi Wan 归脾丸
TL063 Tonify the Middle & Qi Bu Zhong Yi Qi Wan 补中益气丸
TL064 Moving Digestive Qi Mu Xiang Shun Qi Wan 木香顺气丸
TL065 Warm Mense & Tonify Blood Wen Dan Tang Wan 温胆汤丸
TL066 Mild Bowel Moving Aid Ma Zi Ren Wan 麻子仁丸
TL067 Four Herb Nourish Qi Si Jun Zi Wan 四君子丸
TL068 Aquilaria Qi Transforming Chen Xiang Hua Qi Wan 沉香化气丸
TL069 Clear Upper Wind/Phlegm Ban Xia Bai Zhu Tian Ma Wan 半夏白朮天麻丸
TL070 Calm Stomach Ping Wei San Wan 平胃散丸
TL071 Regulate The Middle Li Zhong Wan 理中丸
TL072 Detox Three Burners Huang Lian Jie Du Wan 黄莲解毒丸
TL073 Huang Lian Jie Du Tang Huang Lian Jie Du Tang 黄連解毒湯
TL074 Tong Xie Yao Fang Tong Xie Yao Fang 痛瀉要方
TL075 Lubricate Downward Moving Run Chang Wan 润肠丸
TL076 Fluid Metabolism Aid Wu Ling San 五苓散
TL077 Toxic Heat Clear Wu Pi Yin Wan 五皮饮丸
内科肝膽系 Internal Medicines For the Liver and the Gallbladder
TL079 Relax Liver Qi Shu Gan Wan 舒肝丸
TL080 Gentiana Liver-Drain Long Dan Xie Gan Wan 龙胆泻肝丸
TL081 Liver Qi/Blood Harmony Chai Hu Shu Gan Wan 柴胡疏肝丸
TL082 Si Ni San Si Ni San 四逆散
TL083 Jin Ling Zi San Jin Ling Zi San 金鈴子散
TL084 Da Chai Hu Wan Da Chai Hu Wan 大柴胡丸
TL085 Yi Gan San Yi Gan San 抑肝散
TL086 Ban Lan Gen granule Ban Lan Gen granule 板蓝根颗粒
内科經絡肢體系 Internal Medicines For the Limbs and the Channes
TL087 Xiao Huo Luo Wan Xiao Huo Luo Wan 小活絡丸
TL088 Knee & Back Circulaid Du Huo Ji Sheng Wan 独活寄生丸
TL089 Shu Jin Huo Xue Wan
Shu Jin Huo Xue Wan
舒筋活血丸
TL090 Sedate Liver Wind/Yang Tian Ma Gou Teng Wan 天麻勾藤丸
TL091 Sedate Liver Yang & Tonify Yin Tian Ma Wan 天麻丸
TL092 Xuan Bi Tang Xuan Bi Tang 宣痹湯
TL093 Ji ShengGui Yu Wan Ji ShengGui Yu Wan 寄生歸萸丸
TL094 Jian Bu Zhuang Gu Wan Jian Bu Zhuang Gu Wan 健步丸
内科氣血津液系 Internal Medicines For the Blood,Qi and Body Fluid
TL095 Jade Screen Yu Ping Feng Wan 玉屏风丸
TL096 Clear Damp Heat of Lower Passage Ba Zheng San 八正散
TL097 All-Inclusive Great Tonic Shi Quan Da Bu Wan 十全大补丸
TL098 Tonify Spleen & Lung Qi Shen Qi Da Bu Wan 参耆大补丸
TL099 Tonify Pancreas & Spleen Xiao Ke Ning Wan 消渴宁丸
TL100 Calm Shen & Settle Zhi An Shen Ding Zhi Wan 安神定志丸
TL101 QiEnhance An Shen Bu Xin Wan 安神补心丸
TL102 Consolidate Foundation Gu Ben Wan 固本丸
TL103 Descend Qi/Phlegm Stagnation Ban Xia Hou Pu Wan 半夏厚朴丸
TL104 Wind Stroke Nourish Yang Bu Yang Huan Wu Wan 补阳还五丸
TL105 Yu Quan Wan Yu Quan Wan 玉泉丸
TL106 Insomnia Helper Suan Zao Ren Wan 酸枣仁丸
TL107 Si Miao Wan Si Miao Wan 四妙丸
TL108 Zeng Ye Tang Zeng Ye Tang 增液湯
TL109 Dang Gui Liu Huang Wan Dang Gui Liu Huang Wan 當歸六黄丸
TL110 Fu Zhen Bu Xue granule Fu Zhen Bu Xue granule 扶正补血颗粒
TL111 Blood Platelet Tonic Wei Xue Ning Wan 维血宁丸
TL112 Sheng Mai granule Sheng Mai granule 生脉顆粒
TL113 Decongest the Blood Mansion Xue Fu Zhu Yu Wan 血府逐瘀丸
TL114 Yang YinJiang Ya Wan Yang YinJiang Ya Wan 餮陰降壓丸
TL115 Tian Qi Pian Tian Qi Pian 田七(三七)片
TL116 Female Nutritive Tonic Fu Ke Yang Rong Wan 妇科养荣丸
婦科 Yuaecologic Medicines
TL117 LivEase Plus Jia Wei Xiao Yao Wan 加味逍遥丸
TL118 LivEase Xiao Yao Wan 逍遥丸
TL119 Eight Precious With Mothorwort Ba Zhen Yi Mu Wan 八珍益母丸
TL120 Eight Treasures For Qi & Blood Ba Zhen Wan 八珍丸
TL120 Yu Dai Wan Yu Dai Wan 愈帶丸
TL122 Fertility Enhancing Nuan Gong Yun Zi Wan 暖宫孕子丸
TL123 Spleen & Heart Harmony Gui Zhi Fu Ling Wan 桂枝茯苓丸
TL124 Blood Tonify & Circulate Tao Hong Si Wu Wan 桃红四物丸
TL125 Period Ease Tong Jing Wan 痛经丸
TL126 Angelicae Tablets Dang gui Tablets 當歸片
TL127 Four Herb Nourish Blood Si Wu Wan 四物丸
TL128 Angelica Blood Tonic Dang Gui Wan 当归丸
TL129 Gui Zhi Tang Gui Zhi Tang 桂枝湯
TL130 Sheng Hua Tang Sheng Hua Tang 生化湯
TL131 Wen Jing Tang Wen Jing Tang 温經湯
TL132 Damp & Puffy Relief Wen Jing Tang Wan 温经汤丸
TL133 Dang Gui Su Dang Gui Su 當歸素
TL134 Dang Gui Shao Yao San Dang Gui Shao Yao San 當歸芍藥散
腫瘤科 Medicines For Tumour
TL135 Hai Zao Wan Hai Zao Wan 海藻丸
TL136 Tangerine Seed Relief Groin Ji Sheng Ju He Wan 济生橘核丸
TL137 Lymph Nodule Stagnation Nei Xiao Huo Li Wan 内消瘰疠丸
皮膚科 Dermatological Medicines
TL138 Body Fire/Heat Clear Fang Feng Tong Sheng Wan 防风通圣丸
TL139 Encourage & Calm Shen Wu Wei Xiao Du Yin 五味消毒饮
TL140 Bei Xie ShengShi Wan Bei Xie ShengShi Wan 萆解勝濕丸
TL141 Lymph Nodule Stagnation Xiao Feng San 消风散丸
TL142 E Jiao Zhi Zi Tang E Jiao Zhi Zi Tang 阿膠梔子湯
TL143 Xia Zi Qing Dai Wan Xia Zi Qing Dai Wan 夏紫青黛丸
TL144 Jin Ju Di Dan Wan Jin Ju Di Dan Wan 金菊地丹丸
骨傷科 Medicines For the Bones
TL145 Anti-protrusion for Spine Kang Gu Zeng Sheng Wan 抗骨增生丸
TL146 Jin Gu Die Shang Wan Jin Gu Die Shang Wan 筋骨跌傷丸
其他 Other
TL148 Drain Heart Fire Dao Chi San 导赤散
TL149 Menopause Comfort Geng Nian An Wan 更年安丸
TL150 Warm Yang & Resolve Phlegm Ling Gui Zhu Gan Tang Wan 苓桂朮甘丸
TL151 Augment Qi Resolve Phlegm Liu Jun Zi Wan 六君子丸
TL152 Hawthorn Cholest. Fighter Shan Zha Jiang Zhi Wan 山楂降脂丸
TL153 Invigorate Blood & Warm Meridians Sheng Hua Tang Wan 生化汤丸
TL154 Moving Colon tablet Tong Bian Pian 通 便 片
TL155 Cerebral Tonic Bu Nao Wan 补脑丸
TL156 Liver Tonic Yi Guan Jian Wan 一贯煎丸
TL157 Strong Low Back & Joint Tian Qi Du Zhong Wan 田七杜仲丸
TL158 Flu Season Shield Zhong Gan Ling Wan 重感灵丸
TL159 Tendon & Bone Healing Jin Gu Die Da Wan 筋骨跌打丸
TL160 Sciatica Enemy Zuo Gu Shen Jin Tong Wan 坐骨神经痛丸
TL161 Andrographitis Germ Fighter Chuan Xin Lian Kang Yan Wan 穿心莲抗炎丸
TL162 Wind & Dampness Relief Feng Shi Xiao Tong Wan 风湿消痛丸
TL163 Hepati-Care Pill Gan Bin Zhi Ben Wan 肝病治本丸
TL164 Neck Relief Jing Zhui Tong Wan 颈椎痛丸
TL165 Nine Seeds Return To Spring Jiu Zi Hui Chun Wan 九子回春丸
TL166 Gallstone Enemy Li Dan Hua Shi Wan 利胆化石丸
TL167 Prostate Health Qian Lie Xian Wan 前列腺丸
TL168 Liver Vive WU Ji Bai Feng Wan 乌鸡白凤丸
TL170 Fo Ti Hair Tonic Shou Wu Wan 首乌丸复方

CALL US OR ADD WECHAT 086-0931-4860619
Copyright @ 甘肃美迩康进出口有限公司 陇ICP备16002002号-3 备案图标 甘公网安备 62010202002578号 首页  | 关于我们 | 产品展示 | 新闻资讯 | 荣誉资质 | 联系我们


移动端访问